Over Unia

De nieuwe naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum stamt af van het Latijnse 'unio' (eenheid, verbondenheid, 'ik verenig'). Een term die mooi aansluit bij de filosofie die we in ons werk willen uitdragen: aanzetten tot dialoog, het sociale weefsel versterken, nadenken over wat ons verenigt eerder dan over wat ons verdeelt. Unia: zo luidt de nieuwe roepnaam van het Centrum. Die vernieuwing past bij onze ambitie om onszelf en onze opdrachten beter te profileren, zodat wie een vraag heeft over discriminatie of ermee te maken krijgt, makkelijker de weg naar ons vindt.

Unia in het kort

Unia is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het bevorderen van non-discriminatie. De opdracht van Unia, gebaseerd op de doelstellingen die in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden vastgelegd, laat zich vertalen in drie grote lijnen:

  • Gelijke kansen en participatie bevorderen voor iedereen, ongeacht hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing.... En dit in alle maatschappelijke domeinen (arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, welzijn, vrijetijdbesteding, cultuur en burgerschap...).
  • Samenwerken met de verschillende spelers binnen de samenleving: politieke en openbare overheden, burgers, middenveld, beroepssector, sociale partners, academische wereld, internationale organisaties enzovoort.
  • De kennis van en het respect voor de grondrechten - en meer in het bijzonder de antidiscriminatiewetgeving - bevorderen, opdat die rechten in België worden toegepast en gerespecteerd.

Organisatie

Directie

Sinds 1 februari 2016 zijn Els Keytsman en Patrick Charlier benoemd als codirecteurs van het Centrum.

  • Els Keytsman, voormalig directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, heeft een ruime managementervaring in de sociale en de openbare sector. Ze was een tijd actief in de politiek en was daarna twee jaar diensthoofd van de Politieke Dienst van Oxfam-Wereldwinkels vzw.
  • Patrick Charlier werkte voor de Liga voor Mensenrechten, eerst als juridisch raadgever, daarna als directeur. In 2001 ging hij aan de slag bij het Centrum. Hij vervulde er verschillende functies, onder meer als coördinator van het departement Discriminatie. Op 17 juni 2013 werd hij adjunct-directeur van het Centrum, en op 1 juni 2015 dienstdoend directeur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Unia trad officieel in dienst op 3 februari 2015. De raad is samengesteld uit 21 leden, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Duitstalige gemeenschap voor kwesties die hen aanbelangen. De leden worden aangeduid op basis van hun deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en moreel gezag. Ze komen onder meer uit de academische wereld, de gerechtelijke, het middenveld en de sociale partners.

Sinds 10 september 2015 zijn Bernadette Renauld en Michael Cerulus verkozen als covoorzitters van de raad van bestuur.

Budget

Historiek

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is samen met Myria, het Federaal Migratiecentrum, een van de twee instellingen die de bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Dat werd op zijn beurt opgericht bij wet van 15 februari 1993. Zijn wettelijke opdrachten bestonden toen uit twee pijlers. Aan de ene kant de bestrijding van discriminatie en de bevordering van gelijke kansen. Aan de andere het waken over de grondrechten van vreemdelingen, het informeren van de overheden over de aard en de omvang van migratiestromen en het stimuleren van de strijd tegen mensenhandel.

Op 12 juni 2013 hebben de federale regering, gewesten en gemeenschappen het samenwerkingsakkoord ondertekend. Dat moest het oude Centrum ombuigen tot een interfederale instelling voor het bestrijden van discriminatie. De opdrachten inzake migratie, de grondrechten van vreemdelingen en een menswaardige behandeling kwamen terecht bij een aparte en federale structuur: het Federaal Migratiecentrum, dat op 3 september 2015 de nieuwe naam Myria meekreeg.