Diensthoofd van de dienst Communicatie (m/v/x)

Referentie: COM DH 2017 06 NL
Organisatie: Unia
Tijdsregeling: 100%
Solliciteer vóór: 26 september 2017

Deze oproep wordt gepubliceerd in het Frans en het Nederlands. 
Het gaat om één enkele vacature.

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit, enz.
 

Doel van de functie

 • Je staat in voor de hiërarchische en operationele leiding van de medewerkers van de dienst Communicatie.
 • Je zorgt voor een optimale samenwerking met de andere diensten van Unia en je vertegenwoordigt jouw dienst ten aanzien van externen. 

Plaats binnen Unia

 • Je neemt actief deel aan de directiestaf, in het bijzonder aan de denkoefeningen over de globale strategie en de visie van Unia (in verband met het strategisch meerjarenplan).  
 • Je rapporteert aan en werkt onder toezicht van de directie van Unia.

Onze dienst Communicatie

De dienst Communicatie, die uit acht personen bestaat, coördineert de externe en interne communicatie van Unia, met als doel:

 • ervoor te zorgen dat Unia in de materies waarvoor het bevoegd is een referentie is en blijft voor de media, de diverse overheden, de partners, het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie; 
 • het driejaarlijks strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen van Unia te ondersteunen; 
 • ervoor te zorgen dat de informatie intern wordt gedeeld. 

Jouw opdrachten 

 • Je organiseert de taken en je ondersteunt & motiveert de medewerkers van de dienst Communicatie:
  • Je vergewist je ervan dat alle medewerkers hun opdrachten kennen en uitvoeren in overeenstemming met de opdrachten/verplichtingen van de dienst en van Unia.
  • Je verdeelt de taken en de activiteiten evenals de externe aanvragen over de leden van het team en houdt er toezicht op.
  • Je plant de opdrachten en anticipeert erop, rekening houdend met de uitvoeringstermijnen en de verplichtingen. 
 • Je levert een bijdrage aan het werk van de andere diensten van Unia en ontwikkelt verbindende projecten.
  • Je vergewist je ervan dat jouw dienst het werk van de andere teams volgt om een doelgerichte ondersteuning te kunnen bieden die aan de verwachtingen beantwoordt. 
  • Je draagt actief bij aan de werkzaamheden van de directiestaf en aan de andere overlegplaatsen binnen Unia.
 • Je organiseert, ontwikkelt en onderhoudt contacten met externe actoren, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
  • Je legt en onderhoudt contacten met de communicatiediensten van de bevoorrechte partners van Unia en met de communicatieverantwoordelijken van de ministers die bevoegd zijn voor gelijke kansen.
 • Je bepaalt en coördineert de globale communicatiestrategie in samenwerking met je collega’s van je dienst, de andere diensten en de directie. 
 • Je coördineert de externe communicatie.
 • Je versterkt de positionering van Unia op basis van de communicatiestrategie:
  • Je draagt bij aan de bekendheid van Unia: campagnes, mededelingen aan de pers, mediamonitoring, ontwikkeling van de communicatie op lokaal niveau, …
  • Je verzekert de kwaliteit van de externe communicatie: bepaling van de prioritaire thema’s van de communicatie, verbetering van de leesbaarheid van onze teksten en van de toegankelijkheid van de documenten, … 
 • Je coördineert de interne communicatie
  • Je beheert de interne communicatiestrategie, die een operationeel onderdeel (procedures, tools) en een cultureel onderdeel (de 'ervaringen' van de organisatie) omvat. 

Vereisten

Diploma
Master/licentiaat of gelijkwaardig door ervaring

Vaardigheden

 • Je bent een people manager die mensen op een positieve manier kan motiveren, coachen, aansturen en leiden. 
 • Je beschikt over minstens drie jaar polyvalente ervaring op het gebied van communicatie; ervaring met interne communicatie is een bijkomende troef. 
 • Je hebt een goede kennis van het Belgische politieke en medialandschap (zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant).
 • Je kent en gebruikt de sociale media. 
 • Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden.
 • Je volgt inhoudelijke en administratieve vragen nauwgezet op. 
 • Je werkt zelfstandig, maar hebt ook zin voor teamwork. 
 • Je hebt een goede kennis van de thema’s diversiteit, gelijke kansen en bestrijding van discriminatie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatie en redactionele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan de courante softwaretoepassingen vlot gebruiken.

Talenkennis 

 • Frans (perfect) 
 • Nederlands (zeer goed)
 • Kennis van het Engels en/of het Duits en/of gebarentaal is een extra troef

Contract

 • Contract van onbepaalde duur - voltijds (38 u/week)
 • Loon: volgens klasse 8 (barema’s van Unia). 
 • Ter indicatie: het bruto maandloon bij 100% tewerkstelling (index juli 2017) voor 0 jaar anciënniteit = 3604 euro – voor 5 jaar anciënniteit = 4078 euro – voor 10 jaar anciënniteit =  4547 euro – voor 15 jaar anciënniteit =  5020 euro - voor 20 jaar anciënniteit = 5381 euro – voor 25 jaar anciënniteit (= max.) = 5600 euro. Nuttige ervaring kan in aanmerking worden genomen bij de berekening van de anciënniteit. 
 • Vakantiegeld tegen 92% van het maandloon, eindejaarspremie (volgens het systeem van de federale openbare sector)
 • Maaltijdcheques
 • Pensioenplan 
 • Volledige terugbetaling van de vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

Hoe jouw kandidatuur indienen? 

Het indienen van uw kandidatuur kan uitsluitend door het formulier rechts boven op deze pagina in te vullen. Jouw kandidatuur moet uiterlijk op 26/09/2017 om 12u00 in ons bezit zijn.
Bij voorkeur per e-mail te sturen naar: vacature@unia.be

Sophie Lambert
Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138
1000 Brussel 

Te vermelden referentie: COM DH 2017 06 FR NL

Procedure

 • Indiening van kandidaturen 
 • Selectie van de kandidaturen: de selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best aan de vereisten van de functie beantwoorden, zullen worden uitgenodigd om aan de test(s) deel te nemen. De anderen zullen een brief ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat hun kandidatuur niet in aanmerking werd genomen.
 • Schriftelijke test – selectie
 • Assessment center - selectie
 • Mondelinge test  – selectie
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Voor meer inlichtingen

Over het contract en de arbeidsvoorwaarden: Sophie LAMBERT, Personeelsdienst – sophie.lambert@unia.be  - tel. 02/212.31.13
Over de inhoud van de functie: Patrick CHARLIER, Directeur – patrick.charlier@unia.be, tel. 02/212.31.10 en Els KEYTSMAN, Directrice – els.keytsman@unia.be, tel. 02/212.30.01